Privacybeleid

Preambule

Met de volgende privacyverklaring willen wij u informeren welke soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook afgekort als "gegevens") wij verwerken voor welke doeleinden en in welke omvang. De privacyverklaring is van toepassing op alle door ons uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens, zowel in het kader van het verlenen van onze diensten als in het bijzonder op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals onze social media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online diensten").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Laatste Update: 8. Oktober 2021

Inhoudsopgave

Controller

CODE-ZERO BV
Uiterweg 153, 1431AD Aalsmeer
Nederland

Gemachtigde Vertegenwoordigers: Marc Blees, Nico Heer.

E-mailadres: ahoy@code-zero.com.

Overzicht van de verwerkingsactiviteiten

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en de betrokken betrokkenen.

Categorieën van verwerkte gegevens

 • Contactinformatie (Facebook) ("Contactinformatie" zijn gegevens die betrokkenen (duidelijk) identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, die kunnen worden doorgegeven aan Facebook, bijvoorbeeld via Facebook-pixels of -uploads voor matchingdoeleinden om Custom Audiences te vormen; na de matching om doelgroepen te creëren, wordt de Contactinformatie verwijderd).
 • Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen).
 • Gegevens over sollicitanten (bijv. persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten en de daarin vervatte informatie, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, enz., alsmede andere informatie over de persoon of de kwalificaties van sollicitanten die met betrekking tot een specifieke baan of vrijwillig door sollicitanten wordt verstrekt).
 • Inhoudelijke gegevens (bv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Contractgegevens (bv. contractobject, looptijd, klantencategorie).
 • Betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).

Categorieën van betrokkenen

 • Werknemers (b.v. werknemers, sollicitanten).
 • Sollicitanten.
 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Potentiële klanten.
 • Communicatiepartner (ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Deelnemers aan sweepstakes en wedstrijden.

Doeleinden van de verwerking

 • A/B-tests.
 • Affiliate Tracking.
 • Verlening van onze onlinediensten en gebruiksvriendelijkheid.
 • Conversietracking (meting van de doeltreffendheid van marketingactiviteiten).
 • Sollicitatieprocedure (totstandkoming en eventuele latere uitvoering alsmede eventuele latere beëindiging van de arbeidsverhouding).
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Clicktracking.
 • Content Delivery Network (CDN).
 • Direct marketing (bv. per e-mail of per post).
 • Het houden van sweepstakes en prijsvragen.
 • Affiliate Tracking.
 • Heatmaps ("Heatmaps" zijn muisbewegingen van de gebruikers, die worden gecombineerd tot een totaalbeeld.).
 • Marketing.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Web Analytics (b.v. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Verlening van contractuele diensten en klantenondersteuning.
 • Beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Custom Audiences (selectie van relevante doelgroepen voor marketingdoeleinden of andere output van inhoud).

Rechtsgrondslagen voor de verwerking

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslag van de GDPR waarop wij de verwerking van persoonsgegevens baseren. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR de nationale gegevensbeschermingsbepalingen van uw of ons woon- of verblijfsland van toepassing kunnen zijn. Indien daarnaast in individuele gevallen specifiekere rechtsgrondslagen van toepassing zijn, zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR) - Uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een contract.
 • Naleving van een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR) - De verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.
 • Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer deze belangen moeten wijken voor de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene, die bescherming van de persoonsgegevens vereisen.
 • Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (artikel 9, lid 2, onder b), GDPR) - Indien bijzondere categorieën persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van ernstig gehandicapte of etnische afkomst) in het kader van de sollicitatieprocedure van sollicitanten worden gevraagd, zodat de verantwoordelijke of de betrokkene de verplichtingen kan nakomen en specifieke rechten kan uitoefenen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van de betrokkene op het gebied van arbeidsrecht en socialezekerheids- en socialebeschermingswetgeving, vindt de verwerking van deze gegevens plaats overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder b), van de GDPR , in het geval van de bescherming van vitale belangen van verzoekers of andere personen op grond van artikel 9, lid 2, onder c), GDPR of met het oog op preventieve gezondheidszorg of bedrijfsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of het beheer van stelsels en diensten in de gezondheids- of sociale sector overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder d), GDPR. In het geval van een mededeling van bijzondere categorieën van gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking ervan plaats op basis van artikel 9, lid 2, onder a), GDPR.

Voorzorgsmaatregelen inzake veiligheid

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wettelijke voorschriften, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, alsmede met het risico van uiteenlopende waarschijnlijkheid en ernst voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een aan het risico aangepast veiligheidsniveau te waarborgen.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang tot, de invoer, de transmissie, de beveiliging en de scheiding van de gegevens. Daarnaast hebben wij procedures ingesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden geëerbiedigd, dat gegevens worden gewist en dat wij voorbereid zijn om snel te reageren op bedreigingen met betrekking tot gegevens. Voorts houden wij reeds bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en dienstverleners rekening met de bescherming van persoonsgegevens, overeenkomstig het beginsel van privacy by design en privacy by default.

Maskeren van het IP-adres: Als IP-adressen door ons of door de gebruikte dienstverleners en technologieën worden verwerkt en de verwerking van een volledig IP-adres niet nodig is, wordt het IP-adres ingekort (ook wel "IP-masking" genoemd). Hierbij worden de laatste twee cijfers of het laatste deel van het IP-adres na een punt verwijderd of vervangen door jokertekens. Het maskeren van het IP-adres is bedoeld om te voorkomen dat een persoon aan de hand van zijn IP-adres kan worden geïdentificeerd of om die identificatie aanzienlijk te bemoeilijken.

SSL-versleuteling (https): Om uw gegevens die via onze online diensten worden verzonden zo goed mogelijk te beschermen, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U kunt dergelijke versleutelde verbindingen herkennen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Overdracht van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens aan andere plaatsen, ondernemingen of personen worden doorgegeven of dat ze aan hen worden bekendgemaakt. Tot de ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners behoren die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website zijn ingebed. In een dergelijk geval zullen de wettelijke voorschriften worden nageleefd en zullen met name overeenkomstige contracten of overeenkomsten, die de bescherming van uw gegevens dienen, worden gesloten met de ontvangers van uw gegevens.

Doorgifte van gegevens binnen de groep van ondernemingen: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere ondernemingen binnen onze groep van ondernemingen of hen anderszins toegang verlenen tot deze gegevens. Voor zover deze doorgifte geschiedt voor administratieve doeleinden, is de doorgifte van de gegevens gebaseerd op onze legitieme zakelijke en economische belangen of anderszins, indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of indien de toestemming van de betrokkenen of anderszins een wettelijke toestemming aanwezig is.

Gegevensverwerking in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de openbaarmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of een door contract of wet voorgeschreven doorgifte verwerken of laten wij de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, op basis van bijzondere garanties, zoals een contractuele verplichting door middel van zogeheten standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie of indien certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming de verwerking rechtvaardigen (artikel 44 tot en met 49 GDPR, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_en).

Wissen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke bepalingen gewist zodra de verwerking ervan wordt herroepen of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bv. indien het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of zij voor het doel niet vereist zijn).

Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt tot die doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden beperkt en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen of waarvoor opslag noodzakelijk is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

In het kader van onze informatie over gegevensverwerking kunnen wij gebruikers nadere informatie verstrekken over het wissen en bewaren van gegevens die specifiek is voor de desbetreffende verwerking.

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en die door een browser worden opgeslagen op de computer van de gebruiker. Een cookie wordt hoofdzakelijk gebruikt om informatie over een gebruiker tijdens of na zijn bezoek aan een onlinedienst op te slaan. De opgeslagen informatie kan bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de inlogstatus, een winkelmandje of de locatie waar een video werd bekeken, omvatten. De term "cookies" omvat ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bv. als gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online-identificatiemiddelen, ook wel "gebruikers-ID's" genoemd).

De volgende soorten en functies van cookies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een onlinedienst heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook na het sluiten van de browser. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Ook de interesses van gebruikers die voor bereikmeting of marketingdoeleinden worden gebruikt, kunnen in zo'n cookie worden opgeslagen.
 • First-Party-Cookies: First-Party-Cookies worden door onszelf ingesteld.
 • Cookies van derden: Cookies van derden worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële) cookies: Cookies kunnen noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinputs op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistieken, marketing en personalisatie cookies: Cookies worden in het algemeen ook gebruikt om het bereik van een website te meten en wanneer de interesses of het gedrag van een gebruiker (bijv. het bekijken van bepaalde inhoud, het gebruik van functies, enz.) op individuele websites in een gebruikersprofiel worden opgeslagen. Dergelijke profielen worden bijvoorbeeld gebruikt om gebruikers inhoud te tonen die overeenstemt met hun potentiële interesses. Deze procedure wordt ook wel "tracking" genoemd, d.w.z. het volgen van de potentiële interesses van gebruikers. Indien wij cookies of "tracking"-technologieën gebruiken, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren in ons privacybeleid of in het kader van het verkrijgen van toestemming.

Informatie over rechtsgrondslag: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens met behulp van cookies verwerken, is afhankelijk van de vraag of wij u om toestemming vragen. Indien dit het geval is en u toestemming geeft voor het gebruik van cookies, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens uw verklaarde toestemming. Zo niet, dan worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij een zakelijke exploitatie van onze online dienst en de verbetering daarvan) of, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is om onze contractuele verplichtingen na te komen.

Bewaartermijn: Tenzij wij u expliciete informatie verstrekken over de bewaartermijn van permanente cookies (bijvoorbeeld in het kader van een zogenaamde cookie opt-in), gaat u ervan uit dat de bewaartermijn kan oplopen tot twee jaar.

Algemene informatie over het intrekken van toestemming en bezwaar (Opt-Out): Ongeacht of de verwerking is gebaseerd op toestemming of op wettelijke toestemming, hebt u te allen tijde de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens met behulp van cookie-technologieën of om de toestemming in te trekken (samen "opt-out" genoemd). U kunt uw bezwaar in eerste instantie kenbaar maken via de instellingen van uw browser, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (waardoor ook de functionaliteit van onze onlinediensten kan worden beperkt). Een bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, worden ingediend via de websites https://www.aboutads.info/choices/ en https://www.youronlinechoices.com. Bovendien kunt u meer informatie over bezwaren krijgen in het kader van de informatie over de gebruikte dienstverleners en cookies.

Verwerking van Cookiegegevens op basis van toestemming: Wij maken gebruik van een cookiebeheeroplossing waarin de toestemming van de gebruikers voor het gebruik van cookies, of de in de cookiebeheeroplossing genoemde procedures en aanbieders, door de gebruikers kan worden verkregen, beheerd en herroepen. De verklaring van toestemming wordt opgeslagen zodat deze niet opnieuw hoeft te worden opgevraagd en de toestemming kan worden bewezen in overeenstemming met de wettelijke verplichting. De opslag kan server-sided en/of in een cookie (een zogenaamde opt-out-cookie of met behulp van vergelijkbare technologieën) plaatsvinden om de toestemming aan een gebruiker of en/of zijn/haar apparaat te kunnen toewijzen.Onder voorbehoud van de individuele gegevens van de aanbieders van de cookie-beheerdiensten, geldt de volgende informatie: De duur van de opslag van de toestemming kan tot twee jaar bedragen. In dit geval wordt een pseudonieme gebruikersidentificatie gevormd en opgeslagen met de datum/tijd van de toestemming, informatie over de reikwijdte van de toestemming (bv. welke categorieën cookies en/of dienstverleners), alsmede de browser, het systeem en het gebruikte eindapparaat.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten voor bedrijven

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belangstellenden (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen alsmede daarmee samenhangende handelingen en communicatie met de contractuele partners of precontractueel, bijv. om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om onze contractuele verplichtingen na te komen, onze rechten te vrijwaren en ten behoeve van de administratieve taken in verband met deze gegevens en de bedrijfsorganisatie. Wij geven de gegevens van de contractpartners in het kader van het toepasselijke recht alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of voor de vervulling van wettelijke verplichtingen of met toestemming van de betrokkenen (bijv. telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten alsmede onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). De contractuele partners zullen worden geïnformeerd over verdere verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, in het kader van dit privacybeleid.

Welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, delen wij de contractpartners mee vóór of in het kader van de gegevensverzameling, bv. in onlineformulieren door een speciale markering (bv. kleuren) en/of symbolen (bv. asterisken of dergelijke), of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in principe na afloop van 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen of om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. in de regel 10 jaar om fiscale redenen). Bij gegevens die de contractpartner ons in het kader van een opdracht meedeelt, wissen wij de gegevens volgens de specificaties van de opdracht, in de regel na het einde van de opdracht.

Indien wij gebruik maken van derde aanbieders of platforms om onze diensten te verlenen, zijn de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de respectieve derde aanbieders of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Klantenrekening: Contractuele partners kunnen een klanten- of gebruikersaccount aanmaken. Indien de registratie van een klantenrekening vereist is, zullen de contractuele partners hiervan op de hoogte worden gebracht, evenals van de gegevens die voor de registratie vereist zijn. De klantenaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet door zoekmachines worden geïndexeerd. Tijdens de registratie en het daaropvolgende gebruik van de klantenaccount slaan wij de IP-adressen van de contractuele partners op, samen met de toegangstijden, om de registratie te kunnen bewijzen en misbruik van de klantenaccount te kunnen voorkomen.

Indien klanten hun klantenrekening hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot de klantenrekening gewist, onder voorbehoud dat het bewaren ervan om wettelijke redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn gegevens te beveiligen na beëindiging van de klantenrekening.

Economische analyses en marktonderzoek: Om economische redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de ons ter beschikking staande gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, etc., waarbij de betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van onze online dienst kunnen zijn.

De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken vast te stellen). Indien beschikbaar, kunnen wij rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over de diensten die zij hebben gebruikt. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien respecteren wij de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en indien mogelijk anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Online Winkel en E-Commerce: Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, evenals de betaling en levering ervan, of de uitvoering van andere diensten. Indien noodzakelijk voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, in het bijzonder post-, vracht- en scheepvaartbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de afwikkeling van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De benodigde gegevens worden in de loop van het bestelproces of een vergelijkbaar koopproces als zodanig aangeduid en omvatten de gegevens die nodig zijn voor de levering, of een andere manier om het product ter beschikking te stellen en de facturering, alsmede contactgegevens om eventueel overleg te kunnen voeren.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Contractgegevens (bijv. contractobject, looptijd, klantcategorie), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Potentiële klanten, Zakelijke en contractuele partners, Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning, Contactverzoeken en communicatie, Kantoor- en organisatieprocedures, Beheren en beantwoorden van verzoeken om inlichtingen, Beveiligingsmaatregelen, Conversietracking (Meting van de effectiviteit van marketingactiviteiten), Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, lid 1, onder c), GDPR), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Betalingsprocedure

In het kader van contractuele en andere juridische relaties, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, bieden wij betrokkenen efficiënte en veilige betaalmogelijkheden en maken wij voor dit doel, naast banken en kredietinstellingen, gebruik van andere dienstverleners (samen "betaaldienstverleners" genoemd).

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, wachtwoorden, TAN's en controlesommen, alsmede de contract-, totaal- en ontvangersgerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en bij hen opgeslagen. D.w.z. dat wij geen rekening- of kredietkaartgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie van de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieders worden doorgegeven aan kredietinstellingen. Het doel van deze overdracht is het controleren van de identiteit en de kredietwaardigheid. Raadpleeg de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

De voorwaarden en informatie inzake gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders zijn van toepassing op de betalingstransacties en kunnen worden geraadpleegd binnen de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen daar ook naar voor verdere informatie en de uitoefening van herroepings-, informatie- en andere rechten van de betrokkene.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), Contractgegevens (bijv. contractobject, looptijd, klantcategorie), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Klanten, potentiële klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Verlening van onlinediensten en webhosting

Om onze online diensten veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders vanaf wier servers (of servers die zij beheren) toegang kan worden verkregen tot de online diensten. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van diensten op het gebied van beveiliging en technisch onderhoud.

De gegevens die in het kader van de levering van de hostingdiensten worden verwerkt, kunnen alle informatie over de gebruikers van onze onlinediensten omvatten die in de loop van het gebruik en de communicatie wordt verzameld. Daartoe behoort regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van de onlinediensten aan browsers te kunnen leveren, en alle gegevens die binnen onze onlinediensten of vanaf websites worden ingevoerd.

E-mail verzenden en hosten: De door ons gebruikte webhostingdiensten omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders verwerkt, evenals andere informatie met betrekking tot het verzenden van e-mails (bijv. de betrokken providers) en de inhoud van de respectieve e-mails. Bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor SPAM-detectiedoeleinden. Wij wijzen erop dat e-mails op het internet in de regel niet gecodeerd worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport gecodeerd, maar niet op de servers vanwaar ze worden verzonden en ontvangen (tenzij een zogenaamde end-to-endencryptiemethode wordt gebruikt). Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server.

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: Wij, wijzelf of onze webhostingprovider, verzamelen gegevens op basis van elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). Serverlogbestanden kunnen het adres en de naam bevatten van de webpagina's en bestanden waartoe toegang is verkregen, de datum en tijd van toegang, overgedragen gegevensvolumes, melding van succesvolle toegang, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer URL (de eerder bezochte pagina) en, in de regel, IP-adressen en de aanvragende provider.

De serverlogbestanden kunnen worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van onrechtmatige aanvallen, de zogenaamde DDoS-aanvallen) en om de stabiliteit en een optimale belastingsverdeling van de servers te waarborgen.

Content-Delivery-Netwerk: Wij maken gebruik van een zogenaamd "Content Delivery Network" (CDN). Een CDN is een dienst met behulp waarvan inhoud van onze online diensten, in het bijzonder grote mediabestanden, zoals afbeeldingen of scripts, sneller en veiliger kunnen worden afgeleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het leveren van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid, Content Delivery Network (CDN).
 • Rechtsgrondslag: Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Registratie, aanmelding en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. In het kader van de registratie wordt de vereiste verplichte informatie aan de gebruikers meegedeeld en verwerkt met het oog op het verstrekken van de gebruikersaccount op basis van de contractuele nakoming van verplichtingen. De verwerkte gegevens omvatten met name de login-informatie (naam, wachtwoord en een e-mailadres).

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldfuncties en het gebruik van de gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken na te komen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

Gebruikers kunnen per e-mail op de hoogte worden gebracht van informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen.

Registratie met een echte naam: Gezien de aard van onze gemeenschap, vragen wij gebruikers om onze diensten alleen met hun echte naam te gebruiken. Dit betekent dat het gebruik van pseudoniemen niet is toegestaan.

Verwijdering van gegevens na beëindiging: Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, onder voorbehoud van eventuele wettelijke toestemming, verplichting of toestemming van de gebruikers.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning, Beveiligingsmaatregelen, Beheren en beantwoorden van verzoeken om inlichtingen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare online communicatie- en publicatiemiddelen (hierna "publicatiemedium" genoemd). Gegevens van lezers worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van het publicatiemedium, voor zover dit noodzakelijk is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van dit privacybeleid.

Inschrijvingen voor commentaar: Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid, als iemand illegale inhoud (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.) in commentaren en bijdragen achterlaat. In dat geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar of de bijdrage en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Voorts behouden wij ons het recht voor om op grond van onze legitieme belangen gebruikersgegevens te verwerken met het oog op spamdetectie.

Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons in het geval van enquêtes het recht voor de IP-adressen van de gebruikers op te slaan voor de duur van de enquêtes en cookies te gebruiken om meervoudige stemmingen te voorkomen.

De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke gegevens, eventuele contact- en website-informatie alsmede de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen, totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.

Abonnementen op commentaren: Op vervolgcommentaren kunnen gebruikers zich met hun toestemming abonneren. Gebruikers zullen een bevestigingsmail ontvangen om te verifiëren dat zij de eigenaar zijn van het ingevoerde e-mailadres. Gebruikers kunnen zich op elk moment afmelden voor lopende commentaarabonnementen. De bevestigingsmail zal informatie bevatten over de opzegmogelijkheden. Om de toestemming van de gebruikers te bewijzen, slaan wij het tijdstip van registratie op samen met het IP-adres van de gebruikers en verwijderen wij deze informatie wanneer gebruikers zich afmelden voor het abonnement.

U kunt de ontvangst van ons abonnement op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen op basis van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen om het bewijs van voorafgaande toestemming te leveren. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning, Feedback (bijv. verzamelen van feedback via online formulier), Veiligheidsmaatregelen, Beheren en beantwoorden van verzoeken om inlichtingen, Contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR), Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR).

Beheer van contacten en verzoeken

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om aan de contactverzoeken en de eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.

De beantwoording van contactverzoeken en het beheer van contact- en onderzoeksgegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties vinden plaats om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anderszins op basis van legitieme belangen bij de beantwoording van verzoeken en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Communicatie via Messenger

Wij gebruiken messenger services voor communicatiedoeleinden en vragen u daarom de volgende informatie in acht te nemen met betrekking tot de functionaliteit van de messenger services, encryptie, gebruik van de metadata van de communicatie en uw bezwaarmogelijkheden.

U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail. Maak gebruik van de contactmogelijkheden die u worden geboden of gebruik de contactmogelijkheden binnen onze onlinediensten.

In het geval van encryptie van de inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en bijlagen) wijzen wij erop dat de inhoud van de communicatie (d.w.z. de inhoud van het bericht en bijlagen) end-to-end wordt versleuteld. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet zichtbaar is, ook niet door de messenger service providers zelf. U dient altijd een actuele versie van de messenger service met geactiveerde versleuteling te gebruiken, zodat de versleuteling van de berichtinhoud gegarandeerd is.

We willen onze communicatiepartners er echter op wijzen dat messenger service providers weliswaar de inhoud niet zien, maar wel kunnen achterhalen dat en wanneer communicatiepartners met ons communiceren en technische informatie verwerken over het gebruikte apparaat van de communicatiepartner en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatie-informatie (zogenaamde metadata).

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij communicatiepartners om toestemming vragen voordat wij met hen communiceren via messenger services, is de rechtsgrondslag van onze verwerking van hun gegevens hun toestemming. Anders, als wij geen toestemming vragen en u bijvoorbeeld vrijwillig contact met ons opneemt, gebruiken wij de messenger services in onze omgang met onze contractuele partners en in het kader van de contractinitiatie als contractuele maatregel en bij andere geïnteresseerden en communicatiepartners op basis van onze legitieme belangen bij een snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoefte van onze communicatiepartners aan communicatie via messenger services. Wij wijzen er bovendien op dat wij de aan ons verstrekte contactgegevens niet zonder uw toestemming voor de eerste keer aan de messenger service providers doorgeven.

Intrekking, bezwaar en verwijdering: U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken of bezwaar maken tegen communicatie met ons via messenger services.In het geval van communicatie via messenger services, verwijderen we de berichten in overeenstemming met ons algemene beleid inzake het bewaren van gegevens (d.w.z. zoals hierboven beschreven na het einde van contractuele relaties, archiveringsvereisten, enz.) en anders zodra we ervan uit kunnen gaan dat we alle informatie van de communicatiepartners hebben beantwoord, als er geen verwijzing naar een eerder gesprek te verwachten is en er geen wettelijke verplichtingen zijn om de berichten op te slaan om te voorkomen dat ze worden verwijderd.

Voorbehoud van verwijzing naar andere communicatiemiddelen: Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij ons het recht voorbehouden om, om redenen van uw veiligheid, vragen over koeriersdiensten niet te beantwoorden. Dit is het geval wanneer bijvoorbeeld interne contractuele aangelegenheden bijzondere geheimhouding vereisen of wanneer een antwoord via de messenger services niet aan de formele vereisten voldoet. In dergelijke gevallen verwijzen wij u naar meer geschikte communicatiekanalen.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Direct marketing (bijv. per e-mail of per post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Sollicitatieprocedure

In het kader van de sollicitatieprocedure moeten de sollicitanten ons de gegevens verstrekken die nodig zijn voor hun beoordeling en selectie. De vereiste gegevens zijn te vinden in de functiebeschrijving of, in het geval van onlineformulieren, in de informatie die daarin is opgenomen.

De vereiste informatie omvat in beginsel persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, een contactmogelijkheid en een bewijs van de kwalificaties die voor een bepaalde baan vereist zijn. Op verzoek zullen wij u graag aanvullende informatie verstrekken.

Indien beschikbaar, kunnen sollicitanten hun sollicitatie via een onlineformulier indienen. De gegevens zullen ons gecodeerd worden toegezonden volgens de laatste stand van de techniek. Sollicitanten kunnen hun sollicitatie ook per e-mail aan ons toezenden. Er zij echter op gewezen dat e-mails op het internet doorgaans niet gecodeerd worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport gecodeerd, maar niet op de servers vanwaar zij worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen derhalve geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissietraject van de sollicitatie tussen de afzender en de ontvangst op onze server. Voor het zoeken naar sollicitanten, het indienen van sollicitaties en het selecteren van sollicitanten kunnen wij gebruik maken van de software, platforms en diensten voor sollicitantenbeheer en werving van derde partijen, in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Sollicitanten kunnen contact met ons opnemen over de wijze waarop zij hun sollicitatie kunnen indienen of deze per gewone post naar ons kunnen verzenden.

Verwerking van bijzondere categorieën van gegevens: Indien bijzondere categorieën van persoonsgegevens in de zin van artikel 9, lid 1, GDPR (bijv. gezondheidsgegevens, zoals de status van ernstig gehandicapte of etnische afkomst) in het kader van de sollicitatieprocedure van sollicitanten worden verlangd, zodat de verantwoordelijke persoon of de betrokken persoon zijn/haar rechten uit hoofde van het arbeidsrecht en de socialezekerheids- en socialebeschermingswetgeving kan uitoefenen en zijn/haar plichten in dit verband kan vervullen, vindt de verwerking daarvan plaats overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder b), GDPR, in het geval van de bescherming van vitale belangen van verzoekers of andere personen overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder c), GDPR of met het oog op preventieve gezondheidszorg of arbeidsgeneeskunde, de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnostiek, zorg of behandeling in de gezondheids- of sociale sector of voor het beheer van stelsels en diensten in de gezondheids- of sociale sector overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder h), GDPR. In het geval van een mededeling van bijzondere categorieën van gegevens op basis van vrijwillige toestemming, vindt de verwerking ervan plaats op basis van artikel 9, lid 1, onder a), GDPR.

Verwerking van gegevens: In geval van een succesvolle sollicitatie kunnen de door de sollicitanten verstrekte gegevens door ons verder worden verwerkt ten behoeve van de arbeidsverhouding. In het andere geval worden de gegevens van de sollicitant gewist, indien de sollicitatie niet wordt gehonoreerd. De gegevens van sollicitanten worden ook gewist indien een sollicitatie wordt ingetrokken, waartoe sollicitanten te allen tijde gerechtigd zijn. Behoudens een gemotiveerde herroeping door de sollicitant, vindt de verwijdering uiterlijk plaats na het verstrijken van een periode van zes maanden, zodat wij eventuele vervolgvragen over de sollicitatie kunnen beantwoorden en kunnen voldoen aan onze bewijsplicht uit hoofde van de regelgeving inzake gelijke behandeling van sollicitanten. Facturen voor eventuele reiskostenvergoedingen worden gearchiveerd in overeenstemming met de fiscale regelgeving.

Toelating tot een talentenpool - Toelating tot een talentenpool, indien aangeboden, is gebaseerd op toestemming. Sollicitanten worden ervan in kennis gesteld dat hun toestemming om in de talentpool te worden opgenomen vrijwillig is, geen invloed heeft op de lopende sollicitatieprocedure en dat zij hun toestemming op elk moment voor de toekomst kunnen intrekken.

 • Verwerkte soorten gegevens: Gegevens over sollicitanten (bijv. persoonsgegevens, post- en contactadressen en de bij de sollicitatie behorende documenten en de daarin vervatte informatie, zoals sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften, enz., alsmede andere informatie over de persoon of de kwalificaties van sollicitanten die met betrekking tot een specifieke baan of vrijwillig door sollicitanten wordt verstrekt).
 • Betrokkenen: Sollicitanten.
 • Doeleinden van de verwerking: Sollicitatieprocedure (Vaststelling en eventuele latere uitvoering alsmede eventuele latere beëindiging van de arbeidsverhouding).
 • Rechtsgrondslag: Sollicitatieprocedure als precontractuele of contractuele relatie (artikel 9, lid 2, onder b), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Clouddiensten

Wij maken gebruik van op internet toegankelijke softwarediensten (zogenaamde "cloud services", ook wel "Software as a Service" genoemd) die op de servers van de providers worden aangeboden voor de volgende doeleinden: opslag en administratie van documenten, agendabeheer, levering van e-mail, spreadsheets en presentaties, uitwisseling van documenten, inhoud en informatie met specifieke ontvangers of publicatie van websites, formulieren of andere inhoud en informatie, alsmede chats en deelname aan audio- en videoconferenties.

In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van de aanbieder, voor zover deze gegevens deel uitmaken van communicatieprocessen met ons of anderszins door ons worden verwerkt in overeenstemming met dit privacybeleid. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van betrokkenen, gegevens over processen, contracten, andere procedures en de inhoud daarvan omvatten. Cloud service providers verwerken ook gebruiksgegevens en metadata die zij gebruiken voor beveiliging en serviceoptimalisatie.

Indien wij gebruik maken van cloud-diensten om documenten en inhoud aan andere gebruikers te verstrekken of openbaar toegankelijke websites, formulieren, enz. te beheren, kunnen aanbieders cookies opslaan op de apparaten van gebruikers voor webanalyse of om gebruikersinstellingen te onthouden (bijv. in het geval van mediabesturing).

Informatie over rechtsgrondslag - Indien wij toestemming vragen voor het gebruik van clouddiensten, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Verder kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van clouddiensten in dit kader is overeengekomen. Zo niet, dan worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte en veilige administratieve en samenwerkingsprocessen).

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, Medewerkers (bijv. Werknemers, sollicitanten), Potentiële klanten, Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Nieuwsbrief en elektronische communicatie

Wij versturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische mededelingen (hierna te noemen "nieuwsbrieven") alleen met toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Voor zover de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven in het kader van de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker. Voor het overige bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze diensten en ons.

Om u te abonneren op onze nieuwsbrieven is het in het algemeen voldoende om uw e-mailadres in te voeren. Wij kunnen u echter vragen een naam op te geven om u persoonlijk te contacteren in de nieuwsbrief of om verdere informatie te verstrekken indien dit nodig is voor de doeleinden van de nieuwsbrief.

Dubbele opt-in procedure: De registratie voor onze nieuwsbrief vindt in het algemeen plaats in een zogenaamde Double-Opt-In procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is noodzakelijk om te voorkomen dat iemand zich kan registreren met externe e-mailadressen.

De registraties voor de nieuwsbrief worden gelogd om het registratieproces te kunnen bewijzen volgens de wettelijke vereisten. Daartoe worden ook de aanmeldings- en bevestigingstijden en het IP-adres opgeslagen. Ook de wijzigingen van uw gegevens die bij de verzenddienstverlener zijn opgeslagen, worden geregistreerd.

Verwijdering en beperking van de verwerking: Wij kunnen de uitgeschreven e-mailadressen op basis van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze verwijderen om bewijs van voorafgaande toestemming te leveren. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, op voorwaarde dat tegelijkertijd het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd. In het geval van een verplichting tot permanente inachtneming van een bezwaar, behouden wij ons het recht voor het e-mailadres uitsluitend voor dit doel in een blokkadelijst op te slaan.

Informatie over rechtsgrondslagen: De verzending van de nieuwsbrief is gebaseerd op de toestemming van de ontvangers of, indien toestemming niet vereist is, op basis van onze legitieme belangen in direct marketing. Voor zover wij voor het verzenden van e-mails een beroep doen op een dienstverlener, gebeurt dit op basis van onze rechtmatige belangen. De registratieprocedure wordt vastgelegd op basis van onze legitieme belangen om aan te tonen dat deze in overeenstemming met de wet is verlopen.

Inhoud: Informatie over ons, onze diensten, promoties en aanbiedingen.

Meting van openingspercentages en klikpercentages: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd "webbaken", d.w.z. een bestand ter grootte van een pixel, dat wordt opgehaald van onze server wanneer de nieuwsbrief wordt geopend of, indien wij een mailingdienstverlener gebruiken, van diens server. In het kader van deze opvraging wordt eerst technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van onze nieuwsbrief op basis van technische gegevens of doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun opvraagpunten (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of toegangstijden. Deze analyse omvat ook het vaststellen of nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Deze informatie wordt toegewezen aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief en in hun profielen opgeslagen totdat de profielen worden gewist. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en onze inhoud aan hen aan te passen of om andere inhoud te sturen naargelang van de interesses van onze gebruikers.

De meting van de openings- en klikfrequenties, alsmede de opslag van de meetresultaten in de profielen van de gebruikers en de verdere verwerking ervan, zijn gebaseerd op de toestemming van de gebruikers.

Een afzonderlijk bezwaar tegen de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd of moet er bezwaar tegen worden aangetekend. In dit geval worden de opgeslagen profielgegevens gewist.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (ontvangers van e-mails, brieven, enz.), Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bijv. per e-mail of post), Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers), Conversion tracking (Meting van de effectiviteit van marketingactiviteiten), Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).
 • Opt-Out: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen verdere ontvangst. U vindt een link om de nieuwsbrief op te zeggen aan het einde van elke nieuwsbrief of u kunt anders gebruik maken van een van de bovengenoemde contactmogelijkheden, bij voorkeur e-mail.

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Commerciële communicatie via e-mail, post, fax of telefoon

Wij verwerken persoonsgegevens met het oog op promotionele communicatie, die kan verlopen via verschillende kanalen, zoals e-mail, telefoon, post of fax, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

De ontvangers hebben het recht hun toestemming te allen tijde in te trekken of bezwaar te maken tegen de reclamecommunicatie.

Na intrekking of bezwaar kunnen wij de gegevens die nodig zijn om de toestemming te bewijzen, op grond van onze legitieme belangen maximaal drie jaar bewaren voordat wij ze wissen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een mogelijke verdediging tegen claims. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits het eerdere bestaan van een toestemming wordt bevestigd.

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Direct marketing (bv. per e-mail of per post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Sweepstakes en wedstrijden

Wij verwerken de persoonsgegevens van deelnemers aan prijsvragen, inhoudsopgaven, loterijen, prijstrekkingen of sweepstakes (hierna "prijsvragen" genoemd) uitsluitend met inachtneming van de desbetreffende bepalingen inzake gegevensbescherming en indien de verwerking contractueel noodzakelijk is voor het aanbieden, uitvoeren en afhandelen van de prijsvraag, de deelnemers met de verwerking hebben ingestemd of de verwerking onze gerechtvaardigde belangen dient (bijv. bij de beveiliging van de prijsvraag of de bescherming van onze belangen tegen misbruik door een eventuele registratie van IP-adressen bij inzendingen voor de prijsvraag.

In het geval dat inzendingen in het kader van de wedstrijden worden gepubliceerd (bijv. in het kader van een stemming of de presentatie van de inzendingen of de winnaar of de verslaggeving over de wedstrijd), willen wij erop wijzen dat in dit verband ook de namen van de deelnemers kunnen worden gepubliceerd. De deelnemers kunnen hiertegen te allen tijde bezwaar maken.

Als de wedstrijden plaatsvinden binnen een onlineplatform of een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram, hierna te noemen "onlineplatform"), zijn ook de gebruiks- en gegevensbeschermingsbepalingen van de betreffende onlineplatforms van toepassing. In dergelijke gevallen wijzen wij erop dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die de deelnemers in het kader van de prijsvraag hebben verstrekt en dat met ons contact moet worden opgenomen in verband met de prijsvragen.

De gegevens van de deelnemers worden gewist zodra de prijsvraag is afgelopen en de gegevens niet meer nodig zijn om de winnaars te informeren of omdat er vragen over de prijsvraag kunnen worden verwacht. In het algemeen worden de gegevens van de deelnemers uiterlijk 6 maanden na het einde van de prijsvraag gewist. De gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard, bijvoorbeeld om vragen over de prijzen te beantwoorden of om de prijzen uit te reiken; in dit geval hangt de bewaringstermijn af van het soort prijs en bedraagt hij maximaal drie jaar voor artikelen of diensten, bijvoorbeeld om garantieclaims te kunnen verwerken. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van berichtgeving over de wedstrijd in online en offline media.

Voor zover de gegevens in het kader van de wedstrijd voor andere doeleinden zijn verzameld, worden de verwerking en de bewaartermijn ervan geregeld door de privacy-informatie voor dit gebruik (bv. in het geval van inschrijving voor een nieuwsbrief in het kader van een wedstrijd).

 • Verwerkte gegevenstypen: Inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Betrokkenen: Deelnemers aan loterijen en wedstrijden.
 • Doeleinden van de verwerking: Het houden van sweepstakes en prijsvragen.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR).

Enquêtes en vragenlijsten

De door ons uitgevoerde enquêtes en vragenlijsten ("enquêtes") worden anoniem geëvalueerd. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de beschikbaarstelling en technische uitvoering van de enquête (bijv. verwerking van het IP-adres om de enquête in de browser van de gebruiker weer te geven of om een hervatting van de enquête met behulp van een tijdelijke cookie (sessiecookie) mogelijk te maken) of de deelnemers hiervoor toestemming hebben gegeven.

Informatie over de rechtsgrondslag: Indien wij de deelnemers om toestemming vragen voor de verwerking van hun gegevens, is dit de rechtsgrondslag voor de verwerking, anders is de verwerking van de gegevens van de deelnemers gebaseerd op onze legitieme belangen bij het uitvoeren van een objectieve enquête.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (Ontvangers van e-mails, brieven, enz.).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Direct marketing (bijv. per e-mail of per post).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Webanalyse, -monitoring en -optimalisering

Webanalyse wordt gebruikt om het bezoekersverkeer op onze website te evalueren en kan het gedrag, interesses of demografische informatie van gebruikers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van webanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip onze onlinediensten of de functies of inhoud daarvan het vaakst worden gebruikt of herhaaldelijk worden opgevraagd, en welke gebieden optimalisering behoeven.

Naast webanalyse kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijv. om verschillende versies van onze onlinediensten of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Voor deze doeleinden kunnen zogenaamde gebruikersprofielen worden aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of soortgelijke procedures waarin de relevante gebruikersinformatie voor de voornoemde analyses wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte webpagina's en daar gebruikte elementen en technische gegevens, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze, afhankelijk van de aanbieder, ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. Wij maken echter gebruik van een eventueel bestaande IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om de gebruiker te beschermen. In het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisering geen gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectieve processen.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag van de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en klantvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Web Analytics (bijv. toegangsstatistieken, herkennen van terugkerende bezoekers), Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen), Conversion tracking (Meten van de effectiviteit van marketingactiviteiten), Clicktracking, A/B Tests, Heatmaps ("Heatmaps" zijn muisbewegingen van de gebruikers, die worden gecombineerd tot een totaalbeeld.), Aanbieden van onze online diensten en usability.
 • Beveiligingsmaatregelen: IP Masking (Pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Online Marketing

Wij verwerken persoonsgegevens ten behoeve van online marketing, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of de weergave van reclame en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en de meting van de doeltreffendheid ervan.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde "cookie") of een soortgelijke procedure waarin de relevante gebruikersinformatie voor de weergave van de voornoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun nevengegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

Ook de IP-adressen van de gebruikers worden opgeslagen. Wij maken echter gebruik van ter beschikking gestelde IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres te verkorten) om de bescherming van de gebruiker door het gebruik van een pseudoniem te waarborgen. In het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) beveiligd, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van online-marketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of soortgelijke memoriseerprocedures. Deze cookies kunnen later, meestal ook op andere websites die dezelfde online marketing technologie gebruiken, worden gelezen en geanalyseerd ten behoeve van de weergave van de inhoud, alsmede aangevuld met andere gegevens en opgeslagen op de server van de aanbieder van de online marketing technologie.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegewezen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingtechnologie gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers aan de voornoemde gegevens koppelt. Wij wijzen erop dat gebruikers aanvullende overeenkomsten kunnen sluiten met de aanbieders van sociale netwerken of andere dienstverleners, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van een registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over de prestaties van onze advertenties. In het kader van de zogenaamde conversiemeting kunnen wij echter nagaan welke van onze onlinemarketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. tot het sluiten van een overeenkomst met ons. De conversiemeting wordt alleen gebruikt voor de prestatieanalyse van onze marketingactiviteiten.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u er rekening mee te houden dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen (bijv. in het kader van een zogenaamde "cookiebannertoestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens voor online marketingdoeleinden. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten. In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Met behulp van de Facebook-pixel (of gelijkwaardige functies, om Event-Data of Contactinformatie via interfaces of andere software in apps over te dragen) is Facebook enerzijds in staat om de bezoekers van onze online diensten als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde "Facebook-advertenties") te bepalen. Dienovereenkomstig gebruiken wij Facebook-pixels om door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen aan Facebook-gebruikers en binnen de diensten van met Facebook samenwerkende partners (zogenaamde "audience network" https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) te tonen, die interesse hebben getoond in onze onlinediensten of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die worden bepaald op basis van de bezochte websites) die wij aan Facebook doorgeven (zogenaamde "custom audiences"). Met behulp van Facebook-pixels willen wij er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet storend overkomen. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te volgen door te laten zien of gebruikers naar onze website zijn doorverwezen nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (bekend als "conversion tracking").

Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk (zogenaamd "gezamenlijk beheer") voor het verzamelen of doorgeven (maar niet voor de verdere verwerking) van "gebeurtenisgegevens" die Facebook verzamelt of ontvangt als onderdeel van een overdracht voor de volgende doeleinden met behulp van de Facebook-pixel en vergelijkbare functies (bijv. API's) die in onze online diensten zijn geïmplementeerd: a) het weergeven van inhoud-advertentie-informatie die overeenkomt met de veronderstelde interesses van gebruikers; b) het leveren van commerciële en transactionele berichten (bijv, het aanspreken van gebruikers via Facebook Messenger); c) het verbeteren van de levering van advertenties en het personaliseren van functies en inhoud (bijv. het verbeteren van de herkenning van welke inhoud of reclame-informatie wordt verondersteld van belang te zijn voor gebruikers). Wij hebben een speciale overeenkomst gesloten met Facebook ("Controller Addendum", https://www.facebook.com/legal/controller_addendum), waarin specifiek wordt ingegaan op de beveiligingsmaatregelen die Facebook moet nemen(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van betrokkenen in acht te nemen (d.w.z. dat gebruikers bijvoorbeeld verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks bij Facebook kunnen indienen). Opmerking: Indien Facebook ons metingen, analyses en rapporten ter beschikking stelt (die geaggregeerd zijn, d.w.z. geen informatie over individuele gebruikers bevatten en voor ons anoniem zijn), dan vindt deze verwerking niet plaats in het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar op basis van een DPA ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de "Data Security Conditions"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, wat de verwerking in de VS betreft, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). De rechten van gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissen, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden door de overeenkomsten met Facebook niet beperkt.

Naast de verwerking van gebeurtenisgegevens in het kader van het gebruik van de Facebook Pixel (of gelijkwaardige functies, bijv. in apps), wordt ook contactinformatie (gegevens die individuele personen identificeren, namen, e-mailadressen en telefoonnummers) door Facebook binnen ons online-aanbod verzameld of aan Facebook doorgegeven. De verwerking van contactgegevens dient voor de vorming van doelgroepen (zogenaamde "Custom Audiences") voor de weergave van inhoud en reclame-informatie op basis van de veronderstelde interesses van gebruikers. Het verzamelen, resp. doorgeven en matchen met de bij Facebook beschikbare gegevens gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde "hash-waarden", d.w.z. wiskundige weergaven van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na het matchen om doelgroepen te creëren, wordt de contactinformatie gewist. De Contactgegevens worden verwerkt op basis van een DPA met Facebook Ireland Ltd. ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de "Data Security Terms"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, met betrekking tot de verwerking in de VS, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook-EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Voor meer informatie over de verwerking van contactgegevens verwijzen wij u naar de "Facebook Business Tools Terms", https://www.facebook.com/legal/technology_terms.

Wij geven contactgegevens (namen, e-mailadressen en telefoonnummers) in de vorm van lijsten door aan Facebook, om op basis van de vermoedelijke interesses van de gebruikers aangepaste doelgroepen voor inhoud en reclame-informatie te creëren. Het doorgeven en matchen met bij Facebook beschikbare gegevens gebeurt niet in platte tekst, maar als zogenaamde "hash-waarden", d.w.z. wiskundige weergaven van de gegevens (deze methode wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het opslaan van wachtwoorden). Na het matchen om doelgroepen te creëren, wordt de contactinformatie gewist. De Contactgegevens worden verwerkt op basis van een DPA met Facebook Ireland Ltd. ("Data Processing Terms", https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing), de "Data Security Terms"(https://www.facebook.com/legal/terms/data_security_terms) en, met betrekking tot de verwerking in de VS, op basis van Standard Contractual Clauses ("Facebook-EU Data Transfer Addendum", https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum). Meer informatie over de verwerking van contactgegevens is te vinden in de "Facebook Business Tools Voorwaarden", https://www.facebook.com/legal/terms/customaudience

 • Verwerkte gegevenstypen: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Gebeurtenisgegevens (Facebook) ("Gebeurtenisgegevens" zijn gegevens die door ons aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijv. via Facebook-pixels (via apps of andere middelen) en betrekking hebben op personen of hun handelingen; de gegevens omvatten bijvoorbeeld informatie over bezoeken aan websites, interacties met inhoud, functies, installaties van apps, aankopen van producten, enz.; Gebeurtenisgegevens worden verwerkt om doelgroepen te creëren voor inhoud en reclame-informatie (Custom Audiences); Gebeurtenisgegevens omvatten niet de eigenlijke inhoud (zoals geschreven commentaar), inloggegevens en Contactgegevens (zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers). Gebeurtenisgegevens worden door Facebook na maximaal twee jaar verwijderd, de op basis daarvan gecreëerde Custom Audiences met de verwijdering van onze Facebook-account), Contactinformatie (Facebook) ("Contactinformatie" zijn gegevens die betrokkenen (duidelijk) identificeren, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers, die aan Facebook kunnen worden doorgegeven, bijvoorbeeld via Facebook-pixels of -uploads voor matchingdoeleinden om Custom Audiences te vormen; na de matching om doelgroepen te creëren, wordt de Contactinformatie verwijderd).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Marketing, Profielen met gebruikersgerelateerde informatie (Aanmaken van gebruikersprofielen), Remarketing, Custom Audiences (Selectie van relevante doelgroepen voor marketingdoeleinden of andere output van content), Conversion tracking (Meting van de effectiviteit van marketingactiviteiten), Affiliate Tracking.
 • Beveiligingsmaatregelen: IP Masking (Pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).
 • Opt-Out: Wij verwijzen naar het privacybeleid van de respectieve dienstverleners en de bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"). Als er geen expliciete opt-out mogelijkheid is aangegeven, is het mogelijk om cookies in de instellingen van uw browser te deactiveren. Dit kan echter de functies van ons online-aanbod beperken. Daarom bevelen wij de volgende aanvullende opt-out-mogelijkheden aan, die voor elk gebied gezamenlijk worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Regio-overschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Affiliate-Programma's en Affiliate-Links

Binnen onze online diensten nemen wij zogenaamde affiliate links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekformulieren, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) op naar de aanbiedingen en diensten van derden (gezamenlijk aangeduid als "affiliate links"). Wanneer gebruikers affiliate links volgen of vervolgens gebruik maken van aanbiedingen, kunnen wij commissie of andere voordelen (gezamenlijk "commissie" genoemd) van deze derden ontvangen.

Om te kunnen nagaan of de gebruikers de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link hebben gevolgd, is het voor de betreffende derde partij noodzakelijk om te weten dat de gebruikers een binnen onze onlinediensten gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van affiliate-links aan de desbetreffende zakelijke transacties of andere acties (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de afrekening van provisies en wordt verwijderd zodra dit niet meer nodig is voor dit doel.

Met het oog op de bovengenoemde affiliate-linktoewijzing kunnen de affiliate-links worden aangevuld met bepaalde waarden die een onderdeel van de link kunnen zijn of anderszins kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name bestaan uit de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatie van de respectieve aanbieding, het gebruikte type link, het type aanbieding en een online-identificatie van de gebruiker.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag van de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en klantvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contractgegevens (bijv. contractobject, looptijd, klantcategorie), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Affiliate Tracking.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Affiliate Programma

Wij bieden een affiliate programma, dat wil zeggen dat wij commissies of andere voordelen (gezamenlijk aangeduid als "Commissie") bieden aan gebruikers (gezamenlijk aangeduid als "Affiliates") die naar onze aanbiedingen en diensten verwijzen. De verwijzing vindt plaats via een aan de Affiliate gekoppelde link of andere methoden (bijv. kortingscodes) die ons in staat stellen te herkennen dat het gebruik van onze diensten gebaseerd was op de verwijzing (gezamenlijk aangeduid als "Affiliate Links").

Om te kunnen nagaan of gebruikers onze diensten hebben waargenomen op basis van affiliate links die door affiliates worden gebruikt, is het voor ons noodzakelijk te weten dat gebruikers een affiliate link hebben gevolgd. De toewijzing van affiliate-links aan de respectievelijke zakelijke transacties of ander gebruik van onze diensten dient uitsluitend de facturering van de Commissie en zal worden geannuleerd zodra dit niet langer nodig is voor het doel.

Met het oog op de bovengenoemde affiliate-linktoewijzing kunnen de affiliate-links worden aangevuld met bepaalde waarden die een onderdeel van de link kunnen zijn of anderszins kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name bestaan uit de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatie van de respectieve dienst, het gebruikte type link, het type dienst en een online-identificatie van de gebruiker.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag van de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en klantvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contractgegevens (bijv. contractobject, looptijd, klantcategorie), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Gegevensonderwerpen: Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van onlinediensten), Zakelijke en contractuele partners.
 • Doeleinden van de verwerking: Het verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning, Affiliate Tracking.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Beoordelingen en waarderingen van klanten

Wij nemen deel aan beoordelings- en ratingprocedures om onze prestaties te evalueren, te optimaliseren en te adverteren. Als gebruikers ons via de deelnemende beoordelingsplatforms of -methoden beoordelen of op andere wijze feedback geven, zijn ook de Algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de beoordeling ook een registratie bij de betreffende aanbieder.

Om er zeker van te zijn dat de beoordelaars daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven wij, met toestemming van de klant, de noodzakelijke gegevens met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst of producten door aan het desbetreffende beoordelingsplatform (dit omvat de naam, het e-mailadres, het bestelnummer of het artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

Rating Widget: Wij nemen zogenaamde " rating widgets " op in onze online diensten. Een widget is een functioneel en inhoudelijk element dat geïntegreerd is in onze online diensten en dat variabele informatie weergeeft (een widget kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of een badge). Hoewel de overeenkomstige inhoud van de widget binnen onze onlinediensten wordt weergegeven, wordt deze op dit moment opgehaald van de servers van de desbetreffende widgetaanbieder. Dit is de enige manier om altijd de actuele inhoud te tonen, in het bijzonder de actuele waardering. Hiervoor moet een gegevensverbinding tot stand worden gebracht tussen de website die binnen onze onlinedienst wordt opgeroepen en de server van de widgetaanbieder, en ontvangt de widgetaanbieder bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief het IP-adres) die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te kunnen leveren.

Daarnaast ontvangt de widget-aanbieder informatie dat gebruikers onze online diensten hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widget-aanbieder worden gebruikt om vast te stellen welke online-aanbiedingen die deelnemen aan het beoordelingsproces, door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contractgegevens (bijv. contractobject, looptijd, klantcategorie), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten, Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier), Marketing.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Google Klanten Beoordelingen: Dienst voor het verkrijgen en/of weergeven van klanttevredenheid en klantenoordelen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; AGB: https://support.google.com/merchants/topic/7259129?hl=de&ref_topic=7257954; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; In het kader van het verkrijgen van klantbeoordelingen worden een identificatienummer en de tijd voor de te beoordelen zakelijke transactie, in het geval van rechtstreeks aan klanten verzonden beoordelingsverzoeken, het e-mailadres en de informatie over het land waarin de klant woont, alsmede de beoordelingsinformatie zelf verwerkt; Nadere informatie over soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google Ads Controller-Controller en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.

Profielen in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om met de daar actieve gebruikers te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Wij willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, bijvoorbeeld doordat het moeilijker wordt de rechten van gebruikers af te dwingen.

Daarnaast worden gebruikersgegevens doorgaans binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen er bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gedrag van de gebruikers en de daarmee samenhangende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen dan bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen waarvan wordt aangenomen dat ze overeenstemmen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden gewoonlijk cookies opgeslagen op de computer van de gebruiker, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens worden opgeslagen in de gebruikersprofielen, onafhankelijk van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve netwerken of dat in de toekomst zullen worden).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectieve verwerkingen en de opt-outmogelijkheden wordt verwezen naar de respectieve gegevensbeschermingsverklaringen en informatie die door de aanbieders van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en de uitoefening van rechten van betrokkenen, wijzen wij erop dat deze het doeltreffendst bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Facebook: Wij zijn samen met Facebook Ireland Ltd. verantwoordelijk (zgn. "joint controller") voor het verzamelen (maar niet de verdere verwerking) van gegevens van bezoekers van onze Facebook-pagina. Deze gegevens omvatten informatie over de soorten inhoud die gebruikers bekijken of waar zij interactie mee hebben, of de acties die zij ondernemen (zie "Dingen die u en anderen doen en verstrekken" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy), en informatie over de apparaten die door gebruikers worden gebruikt (bijv. IP-adressen, besturingssysteem, browsertype, taalinstellingen, cookie-informatie; zie "Apparaatinformatie" in het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/policy). Zoals uitgelegd in het Facebook Gegevensbeleid onder "Hoe gebruiken wij deze informatie?" Facebook verzamelt en gebruikt ook informatie om analytische diensten te leveren, bekend als "pagina-inzichten", aan websitebeheerders om hen te helpen begrijpen hoe mensen omgaan met hun pagina's en met inhoud die daaraan is gekoppeld. Wij hebben met Facebook een speciale overeenkomst gesloten ("Informatie over pagina-inzichten", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), waarin met name de veiligheidsmaatregelen zijn geregeld die Facebook in acht moet nemen en waarin Facebook heeft toegezegd de rechten van de betrokken personen te eerbiedigen (d.w.z. dat gebruikers verzoeken om toegang tot of verwijdering van informatie rechtstreeks aan Facebook kunnen richten). De rechten van de gebruikers (met name op toegang tot informatie, wissing, bezwaar en klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit) worden niet beperkt door de overeenkomsten met Facebook. Verdere informatie is te vinden in de "Informatie over Page Insights"(https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

 • Verwerkte gegevenssoorten: Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, Feedback (bijv. verzamelen van feedback via online formulier), Marketing.
 • Rechtsgrondslag: Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Plugins en ingebedde functies en inhoud

Binnen onze online diensten integreren wij functionele en inhoudselementen die afkomstig zijn van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "Inhoud").

De integratie veronderstelt altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij de inhoud zonder het IP-adres niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud of functies. Wij streven ernaar om alleen die inhoud te gebruiken, waarvan de respectievelijke aanbieders het IP-adres alleen gebruiken voor de distributie van de inhoud. Derden kunnen voor statistische of marketingdoeleinden ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel "web beacons" genoemd) gebruiken. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te evalueren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, maar kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij gebruikers om toestemming vragen (bijv. in het kader van een zogenaamde "cookiebannertoestemming"), is deze toestemming de rechtsgrondslag voor de verwerking. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische exploitatie van onze onlinediensten. Wij verwijzen u naar de toelichting over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

Integratie van software, scripts of frameworks van derden: Wij integreren in onze online diensten software die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de weergave of de gebruiksvriendelijkheid van onze online diensten). De betreffende aanbieders verzamelen het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken voor de overdracht van de software naar de browser van de gebruiker, alsmede voor veiligheidsdoeleinden en voor de evaluatie en optimalisatie van hun diensten.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's).
 • Gegevenssubjecten: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Het verlenen van onze online diensten en gebruiksvriendelijkheid, Het verlenen van contractuele diensten en klantenondersteuning.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR), Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

 • Google Fonts: Wij integreren de lettertypen ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gegevens van de gebruikers uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van de weergave van de lettertypen in de browser van de gebruikers. De integratie vindt plaats op basis van onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, de uniforme weergave ervan en de inachtneming van eventuele licentiebeperkingen voor de integratie ervan. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://fonts.google.com/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Google Maps: Wij integreren de kaarten van de dienst "Google Maps" van de provider Google. De verwerkte gegevens kunnen met name IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten, die niet zonder hun toestemming worden verzameld (meestal in het kader van de instellingen van hun mobiele apparaten); Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • Google Maps API's en SDK's: Interfaces voor de kaart- en locatiediensten van Google, waarmee bijvoorbeeld adresvermeldingen kunnen worden toegevoegd, locatiebepalingen kunnen worden uitgevoerd, afstandsberekeningen kunnen worden uitgevoerd of aanvullende informatie over locaties en andere plaatsen kan worden verstrekt; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://cloud.google.com/maps-platform; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • reCAPTCHA: Wij integreren de "reCAPTCHA" functie om te kunnen herkennen of inzendingen (bijv. in online formulieren) door mensen gedaan zijn en niet door automatisch opererende machines (zgn. "bots"). De verwerkte gegevens kunnen bestaan uit IP-adressen, informatie over gebruikte besturingssystemen, apparaten of browsers, taalinstellingen, locatie, muisbewegingen, toetsaanslagen, de tijd die op websites wordt doorgebracht, eerder bezochte websites, interacties met ReCaptcha op andere websites, eventueel cookies en resultaten van handmatige herkenningsprocessen (bijv. het beantwoorden van gestelde vragen of het selecteren van objecten in afbeeldingen). Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, , moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.google.com/recaptcha/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube-video's: Video-inhoud; Serviceprovider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, , moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Opt-Out: Opt-Out-Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en, Instellingen voor de weergave van advertenties: https://adssettings.google.com/authenticated.

Beheer, organisatie en nutsvoorzieningen

Wij maken gebruik van diensten, platforms en software van andere aanbieders (hierna te noemen "derden-aanbieders") ten behoeve van de organisatie, het beheer, de planning en de levering van onze diensten. Bij de selectie van derde aanbieders en hun diensten houden wij ons aan de wettelijke voorschriften.

In dit kader kunnen persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen op de servers van derde aanbieders. Het kan hierbij gaan om verschillende gegevens die wij in overeenstemming met dit privacybeleid verwerken. Deze gegevens kunnen met name stamgegevens en contactgegevens van gebruikers, gegevens over processen, contracten, andere processen en de inhoud daarvan omvatten.

Als gebruikers in het kader van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons worden doorverwezen naar de externe aanbieders of hun software of platforms, kunnen de door de externe aanbieder verwerkte gebruiksgegevens en metagegevens door hen worden verwerkt voor beveiligingsdoeleinden, optimalisering van de dienstverlening of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom kennis te nemen van de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders.

Informatie over rechtsgrondslag: Als wij de gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag van de verwerking toestemming. Bovendien kan de verwerking een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, mits het gebruik van de derde in dit kader is overeengekomen. Anders worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij efficiënte, economische en klantvriendelijke diensten). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Verwerkte gegevenssoorten: Inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), Inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, foto's, video's), Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Communicatiepartner (ontvangers van e-mails, brieven, enz.), Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (artikel 6, lid 1, onder a), GDPR), Uitvoering van een contract en voorafgaande verzoeken (artikel 6, lid 1, onder b), GDPR), Gewettigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f), GDPR).

Diensten en dienstverleners waarvan gebruik wordt gemaakt:

Wijzigingen en updates van het privacybeleid

Wij verzoeken u zich regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring inzake gegevensbescherming. Wij zullen de privacyverklaring aanpassen wanneer wijzigingen in onze gegevensverwerkingspraktijken dit noodzakelijk maken. Wij zullen u op de hoogte brengen zodra de wijzigingen uw medewerking (bijv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Indien wij in dit privacybeleid adressen en contactinformatie van bedrijven en organisaties verstrekken, verzoeken wij u er rekening mee te houden dat adressen in de loop der tijd kunnen veranderen en de informatie te verifiëren alvorens contact met ons op te nemen.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u verschillende rechten op grond van de GDPR, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 21 van de GDPR:

 • Recht van bezwaar: U hebt het recht om, op gronden die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die is gebaseerd op letter e) of f) van artikel 6, lid 1, GDPR , met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

  Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing, met inbegrip van het opstellen van profielen voor zover dit verband houdt met dergelijke direct-marketing.

 • Herroepingsrecht voor toestemmingen: U hebt het recht om toestemmingen op elk moment in te trekken.
 • Recht van toegang: U hebt het recht om te vragen of de gegevens in kwestie worden verwerkt en om te worden geïnformeerd over deze gegevens en om nadere informatie en een kopie van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van de wet.
 • Recht op rechtzetting: U hebt het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om aanvulling van de gegevens die op u betrekking hebben of om rectificatie van de onjuiste gegevens die op u betrekking hebben.
 • Recht op wissen en recht op beperking van de verwerking: Overeenkomstig de wettelijke bepalingen heeft u het recht te eisen dat de desbetreffende gegevens onmiddellijk worden gewist of, als alternatief, te eisen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om uw gegevens die u aan ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te ontvangen in overeenstemming met de wettelijke vereisten, of om de overdracht ervan aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te vragen.
 • Klacht bij de toezichthoudende autoriteit In overeenstemming met de wet en onverminderd elk ander administratief of gerechtelijk beroep, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, met name een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, de toezichthoudende autoriteit van uw werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk, indien u van mening bent dat de verwerking van u betreffende persoonsgegevens in strijd is met de GDPR.